previous next

Draagvlak bij beleid

Het Forum onderneemt niet alleen zelf publieksgerichte acties, maar is daarnaast ook een constructieve pleitbezorger voor meer publieksarcheologie en een breder maatschappelijk draagvlak op verschillende beleidsdomeinen. Het FVA is een gesprekspartner voor elke overheid, organisatie of iedereen die samen wil werken aan concrete initiatieven of acties die hetzelfde doel nastreven.

Eén van de meer zichtbare acties was het presenteren van de problematiek rond de gebrekkige aanpak en toestand van de vertaling van archeologie naar het publiek in het nieuwe decreet in de hoorzitting van het Vlaams parlement op 27 november 2017.

archeologisch forum

In de loop van 2018 stelde het FVA samen met BAAC Vlaanderen, de VUB en de Universiteit Utrecht een syntheseproject voor om publieksarcheologie in Vlaanderen in kaart te brengen Ze de deden dit naar aanleiding van het openstellen van gesubsidieerd syntheseonderzoek door het Agentschap Onroerend Erfgoed en wilden daarmee vooral een statement maken omdat het tweede luik in de voorziene subsidie regelgeving – over publieksontsluiting – niet opengesteld werd. Het project werd niet geselecteerd, maar diende mee ter inspiratie voor het uitschrijven van een opdracht over publieksvriendelijke ontsluiting van archeologische kennis en collecties door Agentschap Onroerend Erfgoed. Het Forum zetelde in de klankbordgroep voor het ondertussen gepubliceerde onderzoeksrapport. 

Het FVA zal blijven streven naar een beter kader voor publieksarcheologie en vrijwilligerswerk in de archeologie en zal blijven fungeren als pleitbezorger en gesprekspartner hiervoor.